Vedtekter for regionrådet i Orkdalsregionen

Gjeldende fra 27.1.2017

§ 1.        Medlemmer

”Orkdalsregionen” er et felles samarbeidsorgan for kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord.

Andre kommuner kan tas inn som medlemmer etter vedtak i alle deltakerkommunene.

Den enkelte deltakerkommune skal uten begrensninger kunne delta i andre regionale samarbeidsorganer.

§2.        Observatørkommuner

Kommuner som deler grense med en av medlemskommunene i Orkdalsregionen kan bli tatt opp som observatør til regionrådet. Observatørkommuner tas opp av regionrådet og krever enstemmighet. Som observatør kan de respektive kommunene stille med ordfører og rådmann på regionrådsmøter. Disse har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Representanter for observatørkommunene er ikke valgbare til tillitsverv i regionrådet. Observatørkommunene er med og finansierer daglig drift av regionrådet, satt til halv medlemsavgift i forhold til medlemskommunene.

§ 3.        Formålet med Orkdalsregionens virksomhet

Orkdalsregionen skal være deltakerkommunenes felles utviklings- og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.

Fellesoppgaver er

  • Utredning og etablering og styring av interkommunalt samarbeid om utviklingsoppgaver, tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver
  • Samferdsel, kommunikasjoner
  • Nærings- og sysselsettingsspørsmål
  • Utdanningstilbud
  • Reiseliv
  • Offentlige virkemidler
  • Forsknings- og utviklingsoppgaver
  • Informasjonsvirksomhet

Orkdalsregionen kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional karakter. Orkdalsregionen kan også initiere interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver og forvaltningsoppgaver. Vedtak om iverksetting av slikt samarbeid gjøres av kommunestyrene i hvert enkelt tilfelle.

Regionrådet i Orkdalsregionen fungerer som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle prosjekter/utredningsarbeider og kan opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.

Regionrådet i Orkdalsregionen kan fungere som styringsorgan for deler av tjenestesamarbeidet der det ikke er snakk om myndighetsutøvelse etter særlov, og det ikke etableres et særskilt folkevalgt organ for hver enkelt tjeneste.

Dersom regionrådet finner det hensiktsmessig, kan Orkdalsregionen mot vederlag påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall kommuner.

§ 4.        Forankring i kommuneloven

Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid til løsning av felles oppgaver, men ikke som et eget rettssubjekt.

§ 5.        Styringsorganene

Regionrådet er Orkdalsregionens øverste styringsorgan. Ordføreren og en representant for opposisjonen oppnevnes av deltakerkommunene for valgperioden og deltar sammen med rådmannen som medlemmer i regionrådet.

Ordføreren utøver kommunens stemmerett i regionrådet. Representanten for opposisjonen deltar med møte- og talerett, og det samme gjelder rådmannen.

Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27.

Regionrådet velger blant ordførerne et arbeidsutvalg for to år om gangen, bestående av leder, nestleder og inntil to øvrige ordførere, samt et varamedlem. Lederen i Rådmannskollegiet har møte- og talerett i arbeidsutvalget. Ordfører i Orkdal skal være fast medlem i arbeidsutvalget.

Det tilstrebes en geografisk fordeling av medlemmene i AU.

Møte- og talerett i regionrådet har også fylkesmannen, fylkesordføreren og fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag eller noen disse lar seg representere ved.

Det velges en valgkomite bestående av to ordførere og en rådmann. Disse velges for to år. Valgkomiteen legger frem en innstilling på leder og medlemmer til arbeidsutvalget. Innstillingen legges frem på siste regionrådsmøte hvert år.

§ 6.        Rådmannskollegiet

Rådmannskollegiet består av rådmennene fra deltakerkommunene. Kollegiet velger selv sin leder og nestleder og et eventuelt arbeidsutvalg.

§ 7.        Samarbeidets avgjørelser

Konsensusprinsippet legges til grunn for regionrådets avgjørelser i saker av felles interesse som krever beslutning om handling eller ressursbruk fra deltakerkommunenes side. I slike saker kan ikke regionrådet binde den enkelte deltakerkommune, men derimot innstille overfor kommunestyrene i deltakerkommunene til likelydende vedtak. Deltakerkommunene har reservasjonsrett i saker eller prosjekt der de ikke ønsker å delta.

I høringssaker kan regionrådet gjøre endelig vedtak på vegne av regionen, men også her skal en tilstrebe å nå fram til konsensus.

I saker som gjelder tilsettinger, arbeidsgiveransvar og administrasjon kan regionrådet gjøre vanlige flertallsvedtak.

Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av regionrådet i hastesaker.

§ 8.        Forankring

Kommunestyrene behandler et felles strategidokument om samarbeidet i Orkdalsregionen i slutten av hver valgperiode. Saken med vedtak tas også opp av nytt kommunestyre i starten av ny valgperiode. Ut fra evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.

§ 9.        Sekretariat

Orkdalsregionen skal ha et eget sekretariat med daglig leder. Regionrådet tilsetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for vedkommende, men kontorkommunen er formell arbeidsgiver.

Regionrådet velger kontorkommune for sekretariatet, til å ivareta administrative støttefunksjoner.

Alternativt kan regionrådet inngå avtale om sekretariatstjenester med en ekstern leverandør.

Regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk.

§ 10.        Saksbehandling

Saker til rådmannskollegiet, arbeidsutvalget og regionrådet behandles normalt på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som krever beslutning om handling/ressursbruk innstiller først rådmannskollegiet og i neste omgang arbeidsutvalget til vedtak i regionrådet.

Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap, sendes til rådmannen i deltakerkommunene med innstilling fra regionrådet.

§ 11.      Økonomiske forpliktelser

Deltakerkommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent. Regionrådet kan også innstille overfor deltakerkommunene om ekstraordinær kontingent til særskilte formål.

Kontingentbetaling fordeles mellom deltakerkommunene etter ”Agdenesmodellen” som er nærmere beskrevet i vertskommuneavtalen for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen.

Orkdalsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene ekstraordinære økonomiske forpliktelser.

§ 12.      Rutiner gjennom året

Regionrådet vedtar innen utgangen av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. Årsmelding og revidert regnskap behandles av regionrådet innen utgangen av mars.

§ 13.      Uttreden, oppløsning

Den enkelte deltakerkommune kan tre ut av Orkdalsregionen etter vedtak i kommunestyret. Uttreden får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttreden er gitt.

Ved uttreden refunderes ikke kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet.

Oppløsning kan skje når deltakerkommunene er enige om det. Kommunelovens § 27 punkt 3 gjelder da så langt det passer.

§ 14.      Møtekostnader og godtgjøring

Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i Orkdalsregionens møter og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.

§ 15.      Ikrafttredelse

Disse vedtektene er gyldige når alle kommunestyrene har vedtatt dem og ordførerne har undertegnet.

Til toppen