Nyheter

Nå kan du søke sykepleiestudie i Orkdalsregionen

Nå kan du søke sykepleiestudie i Orkdalsregionen

Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten 2018. Etter god jobbing fra SiO og kommunene i Orkdalsregionen, har NTNU bestemt seg for å opprette klasser i Hitra, Meldal og Hemne. Dette er en heltids utdanning der NTNU flytter studiestedet ut fra Trondheim. Studiestedene blir på Løkken, Fillan og Kyrksæterøra. Konkrete lokaler vil vi komme tilbake til senere. Her vil en klasse på 8 til 12 elever møtes til forelesninger og gruppearbeid. Den mest spesialiserte undervisningen vil foregå på NTNU i Trondheim.

I tillegg til det som gjelder for det ordinære opptaket, stilles det krav om to års relevant yrkeserfaring.

Med unntak av de første oppstartsukene, dager med ferdighetstrening og perioder med praksisstudier, vil studentene få all undervisning og veiledning via skjerm til det lokale studiestedet. Ferdighetstrening vil foregå i universitetets simuleringsenhet på campus Øya i Trondheim. På det lokale studiested vil studenten være en del av en gruppe på mellom 8 og 12 studenter. Gruppa vil få tilknyttet en veileder i Trondheim som har ansvar for faglig oppfølging og veiledning, samt en kullkontakt som studentene kan kontakte når det gjelder studieårets innhold og organisering, samt timeplan.
Du kan i Orkdalsregionen studere ved disse studiestedene:

  • Hemne
  • Hitra
  • Meldal
Uavhengig av studentens bosted, vil det være krav om at studentene møter på det lokale studiestedet der de har fått studieplass. Det forventes at studentene disponerer egen bærbar PC som lar seg koble på internett ved studiestedet. Når det gjelder oppbygging av studiet, innhold, læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer vises det til studieplan og emnebeskrivelser.
Ved ordinært opptak er søknadsfristen 15. april. Hvis du søker med realkompetanse, eller ønsker å bli vurdert på spesielle vilkår så er søknadsfristen 1. mars Søknader sendes inn på Samordna opptak sine sider https://www.samordnaopptak.no/info/

Søk her:

Les mer:

 

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer
Møt Helena i Orkdalsregionen

Møt Helena i Orkdalsregionen

Helena Bjaaland jobber som sveiseingeniør for TechnipFMC på Orkanger Spoolbase i Orkdalsregionen. Hun er en flott representant for alle de menneskene som jobber og trives i Orkdalsregionen. På Orkanger havn sveises og kveiles rør opp på store skip. Disse rørene legges på havbunnen og frakter olje og gass fra produksjonsområdene, og for eksempel inn til en landterminal. Det fraktes rør fra Orkanger til oljefelt verden over. Orkanger har etter hvert en lang historie sammen med olje- og gassbransjen. Herfra er det ikke bare frakta rør ut til installasjoner i Nordsjøen, men helt til Australia og Brasil har det vært sendt rør som er forberedt på Orkanger.

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 1 kommentar
Trøndelagstunellen knytter sammen det nye fylket

Trøndelagstunellen knytter sammen det nye fylket

Et nytt fylke skal bygges. Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst. Vest-Trøndelag er den åpenbare regionen for å ta de store løftene innen infrastruktur i det nye fylket.

Orkdalsregionen og kommunene Ørland, Agdenes og Orkdal har i lengre tid jobbet med å berede grunnlaget for å bygge tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden, fra Selva i Agdenes via Hasselvika og Fevåg i Rissa, og over til Ørland. Denne tunellforbindelsen vil være en investering i et område hvor veksten kommer til å bli stor i årene som kommer. Blant annet gjennom oppdrettsnæringen som er spådd til å være en av de næringene som kan kompensere for minkende oljeinntekter for Norge i fremtiden. Hva er da mer naturlig enn å bygge infrastruktur der hvor det genereres eksportinntekter til glede for hele befolkningen?

Kystriksveien i Vest-Trøndelag

Kystriksveien i Vest-Trøndelag

Tunellbygging er kjent teknologi. Norge har i alle år vært i fremste rekke når det gjelder å planlegge og bygge undersjøiske tuneller. I en tidligfaserapport fra Sintef Byggforsk, slås det fast at det er mulig å bygge tunell under Trondheimsfjorden. Tilsvarende prosjekt er i ferd med å bli realisert andre steder, blant annet prosjektet Rogfast, som er en del av ferjefri E39. Denne undersjøiske tunnelen skal gå fra Stavanger og nordover i retning Haugesund. Den skal bygges ned til 400 meter under havoverflaten, som er sammenlignbart med de tekniske utfordringene som gjelder ved kryssing av Trondheimsfjorden.

Ved å bruke erfaringstall fra andre tilsvarende tunellprosjekt, er det mulig å beregne hva dette vil koste. Sintef har med utgangspunkt i lignende tunellkonstruksjoner beregnet at kryssing under Trondheimsfjorden vil beløpe seg til 3 milliarder kroner. Dette er mye penger, men med bompenger og finansiering gjennom den såkalte fergeavløsningsordningen, så er dette innenfor det som er realiserbart. Tunellen kan bygges uten å belaste kommuneøkonomien ytterligere. Prosjektet trenger heller ikke å konkurrere med andre store prosjekt i Nasjonal transportplan. Menon Economics (Menon-publikasjon nr 53/2017) har i en fersk rapport tatt for seg mernyttevirkninger av tunell. Ved å sammenligne Trøndelagstunellen med andre tilsvarende prosjekt finner de at trafikantnytten pluss beregnet mernytte, kan overgå kostnadene med prosjektet. Menons hovedkonklusjon er at det må gjøres en samfunnsøkonomisk analyse siden de finner indikasjoner på at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. En slik analyse er påkrevet ved så store samferdselsprosjekt.

Statnett skal i forbindelse med vindkraftutbyggingen i Trøndelag styrke sentralnettet. Det betyr at Trondheimsfjorden skal krysses med en 420 kV høyspentlinje mellom Hasselvika og Selva. Det som er ekstra interessant er at denne kryssingen er tenkt gjennomført på samme sted som hvor det mulig å bygge veitunell. Orkdalsregionen har derfor en dialog gående med Statnett om å se på muligheten for å kombinere veitunell og høyspentforbindelse. Vi håper at det kan gi et positivt bidrag til samfunnsnytten ved å se disse to prosjektene i sammenheng.

Norges største og dyreste forsvarsinstallasjon er i disse dager i ferd med å bli realisert og tatt i bruk på Ørlandet. Med tunell under fjorden vil kampflybasen få døgnåpen forbindelse til Trondheim og videre sørover i landet. I en rapport utgitt av Norsk institutt for by- og regionforskning

slås det fast at utenom Trondheim så er det tre områder i Sør-Trøndelag som har potensial til å bli et regionsenter, Det er Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn og Orkanger. Alle disse tre områdene ligger i det området hvor tunnelen vil få innvirkning. Ved å satse på regionale tyngdepunkt kan noe av det samferdselstrykket som Trondheim opplever, avlastes. Gjennom bymiljøavtalen har Trondheim forpliktet seg til å ikke ha ytterligere vekst i biltrafikken. Med å realisere Trøndelagstunellen vil trafikken spres over et større område og gi vekst i de tre regionsentrene. Med Orkanger som knutepunkt vil trafikken gå videre mot vest på E39, mot sør gjennom Meldal og Berkåk, og mot øst til E6. Orkanger havn er også definert som et viktig element i nytt logistikknutepunkt sør for Trondheim. Tanken om en kystriksvei gjennom Vest-Trøndelag er basert på å knytte sammen næringssterke områder fra Møre og opp til Namdalskysten. Med tunell under Trondheimsfjorden og ny ferjestrekning mellom Hitra og Aure så er man mye nærmere å realisere en ytre stamvei gjennom Trøndelag. Vi mener det er klok politikk å ikke bare konsentrere seg om samferdselsbygging langs aksen Trondheim-Steinkjer.

Det foregår en rivende utvikling innen samferdselsteknologi. Blant annet har Sør-Trøndelag fylkeskommune vært pådriver for å utvikle nye ferger basert på batteriteknologi. Fylkeskommunen har også ambisjoner for at denne teknologien kan brukes på hurtigbåter. Det betyr at persontrafikken i Trondheimsfjorden kan løses med andre og nye tilrettelagte løsninger, hvor man kommer seg raskt inn til Trondheim sentrum fra et større omland, for eksempel med hurtigbåter som har miljøvennlig elektrisk fremdrift, og hvor det er tilrettelagt med moderne parkeringsanlegg på ulike knutepunkt langs Trondheimsfjorden. Eksempelvis kan man se for seg en rute helt fra Steinkjer til Kristiansund med hurtigbåt.

Orkdalsregionen oppfordrer fylkespolitikerne ved inngangen til et nytt fylke om å se på mulighetene som ligger i hele Trøndelag. Det kan være et viktig bidrag for å lykkes med det store gjenforeningsprosjektet!

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer
Viktige samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen

Viktige samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen

Her kan du lese Orkdalsregionens innspill til strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag. Innspillene er nummerert, men ikke prioritert.

1: Tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden (Trøndelagstunellen)

Orkdalsregionen og kommunene Ørland, Agdenes og Orkdal har i lengre tid jobbet med å berede grunnlaget for å bygge tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden, fra Selva i Agdenes via Hasselvika og Fevåg i Rissa, og over til Ørland. Årsaken til at denne fjordkryssingen har blitt aktualisert er at Statnett skal krysse fjorden med en høyspentforbindelse på samme sted som det er mulig å bygge veitunell. Vi har derfor sett på mulighetene for å kombinere veitunell med høyspentkabel. I en tidligfase vurdering gjort av SINTEF Byggforsk (2017) slås det fast at det er mulig å kombinere vei med høyspentforbindelse.

Status pr 18. september 2017, er at Statnett vil utrede den tekniske biten av å kombinere vei og høyspentforbindelse under Trondheimsfjorden. På oppdrag av Orkdalsregionen og kommunene Agdenes, Orkdal og Ørland, har Menon Economics (Menon Economics 53/2017) gjort en mernytte og ringvirkningsanalyse av ferjefri Ytre-Trondheimsfjord. De slår fast at trafikantnytte og mernytte kan overgå kostnadene ved prosjektet. Menon anbefaler at det blir gjort en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse av prosjektet. Fjordkryssingen er en viktig del av ny kystriksvei.

Det er verdt å merke seg at Trøndelagstunellen ikke direkte vil øke trafikken fra Fosen til Trondheim, men heller styrke regionsentra i vest.

2: Orkdalspakken

Det ble i 2017 vedtatt at det skal lages en konspetvalgutredning på Orkdalspakken. Orkdalsregionen ber om at denne utredningen er tro mot det opprinnelige oppdraget som er å se på trafikkløsninger for et større område enn bare sammenkobling av E39, Harangen-Bårdshaug. Det er viktig å understreke at i denne KVU’en må riksveger og fylkesveger behandles likeverdig, og at Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen finner frem til gode samarbeidsløsninger. Det forventes også at det opprettholdes god kontakt mellom Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og de berørte kommunene i planleggings- og byggeprosess.

3: Fullføring av E39 Betna-Stormyra

Orkdalsregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune har oppmerksomhet omkring at denne parsellen blir ferdigstilt.

4: Ferjestrekning Hitra-Aure

En ny ferjestrekning mellom Laksåvika på Hitra og Kjørsvikbugen i Hemne vil bety store innsparinger i kjøretid mellom to næringssterke områder. Denne strekningen vil inngå som en del av en kystriksvei.

5: Kystriksvei Vinjeøra-Rørvik

Orkdalsregionen jobber for en kystriksvei på strekningen Vinjeøra i Hemne til Rørvik i Vikna. Vi mener det er viktig å bygge infrastruktur langs kysten der veksten kommer til å formidabel i årene som kommer. Vi mener dette også må sees i sammenheng med aksen Trondheim-Steinkjer. Vi nærer en bekymring om at denne aksen kommer til å dra av gårde med en vesentlig del av samferdselsinvesteringene i årene som kommer.

6: Hurtigbåttilbudet

Hurtigbåttilbudet er viktig for Orkdalsregionen. Eventuelle nye fjordkryssinger må ikke svekke dagens hurtigbåttilbud.

7: Ny vei mellom Berg i Snillfjord og Lensvik i Agdenes

I forbindelse med etablering av nye Orkland kommune er det tatt initiativ til å bygge vei mellom Berg og Lensvik. Denne veien vil ha stor betydning for den interne kommunikasjonen i nye Orkland kommune. Denne veien er også av vital betydning for den nye kystriksveien. Veien vil bli bygd som landbruksvei av høyeste klasse. Orkdalsregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune støtter dette prosjektet.

8: Fylkeskryssende prosjekt

Orkdalsregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune er oppmerksom på problemstillinger rundt fylkeskryssende prosjekt. Spesielt gjelder dette Fv65.

 

 

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer
Orkdalsregionen – en motor i det nye Trøndelag

Orkdalsregionen – en motor i det nye Trøndelag

Orkdalsregionen er den store og næringskraftige regionen i Vest-Trøndelag. I Orkdalsregionen finner du de store oppdrettskommunene, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning.

kommunekart orkdalsregionen

Orkdalsregionen

I det nye og store Trøndelag er det spesielt én region som peker seg ut som den store næringsregionen. I Orkdalsregionen finner vi i dag næringsliv som vil bli veldig viktig for landet etter at Norge har foretatt det grønne skiftet, og må se seg om etter andre økonomiske bein å stå på. Allerede i dag omsettes det for flere titalls milliarder innen oppdrettsnæringa i Vest-Trøndelag.

I følge SINTEF’s rapport «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» er potensialet enormt for økt verdiskaping i norsk biomarin industri. Rapporten ble utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Arbeidsgruppen besto av anerkjente forskere, erfarne forvaltere, grundere og industriaktører. Rapporten er en oppfølging av en lignende rapport fra 1999 som traff godt. Da sa man at sektoren ville representere omtrent 75 milliarder kroner i omsetningsverdi i 2010 – den reelle verdien ble omkring 80 milliarder. Tallene i en oppdatert analyse viser til en mulig omsetning på 550 milliarder i 2050, en seksdobling fra 2012. Det er mange grunner til at vi vil se denne veksten i næringen: klimaendring, økende matbehov, urbanisering, helse, miljømessig bærekraft, behovet for energi, forskning og teknologisk utvikling. En annen SINTEF-rapport «Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring – en ringvirkningsanalyse med fokus på 2012» setter fokus på ringvirkningene i sjømatnæringen. Rapporten sier at «hver krone i verdiskaping i norsk sjømatnæring skaper 1,1 kroner i verdiskaping i andre næringer» (ringvirkninger) i Norge i 2012. Når man kombinerer dagens verdiskaping og ringvirkninger med den ovennevnte seksdoblingen av hele den biomarine industrien, gir det en pekepinn på potensialet i årene framover.

Disse momentene leder oss over i temaet samferdsel. Innenfor Orkdalsregionens grenser er det fire store samferdselsprosjekt på gang som på hver sin måte vil være med å støtte oppunder utviklingen i en svært næringssterk region. Disse samferdselsprosjektene er i ulike faser. Lengst i planleggingen har utbyggingen av E6 forbi Berkåk kommet. Orkdalspakken, som blant annet er fullføringen av E39 gjennom Orkanger, er nå inne til vurdering i departementet om den skal konsekvensutredes. Vest i fylket er det dannet et nytt ferjeselskap som tar mål av seg til å opprette en ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure. Vi får da åpnet opp en helt ny ferdselsåre mellom Orkdalsregionen og de kommunene i Møre og Romsdal som ønsker å tilhøre det nye Trøndelag. Dette vil være veldig gunstig for næringslivet helt vest i fylket. Til slutt planlegges det undersjøiske tuneller under Trondheims- og Stjørnfjorden. Disse to tunellene vil føre til at Fosen blir døgnåpen med alt det positive det innebærer. Ikke minst for Forsvaret vil dette bety en enklere og mer forutsigbar tilkomst til den største enkeltinstallasjonen i det norske forsvaret, kampflybasen på Ørlandet.  Disse tunellene vil føre til en regionforstørring og knytte sammen de tre områdene i Sør-Trøndelag som av NIBR i 2013 (NIBR-rapport 2013:13), ble utpekt til å være de områdene med størst potensiale som tettsteder i fylket utenom Trondheim, nemlig Hitra/Frøya, Orkdal og Ørland/Bjugn.

Orkdalsregionen har to av de viktigste havnene i Trøndelag; den etablerte havna på Orkanger som er den viktigste havna for kontainerhåndtering i Midt-Norge, og den nybygde Hitra Kysthavn på Jøstnøya som er plassert i et omland med et stort potensial for næringsutvikling.

Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk. Wacker Holla skal nå utvide med å bygge nye smelteovner og kommer til å investere for 800 millioner kroner de neste årene. Når Norge og Kina reåpnet sine handelsforbindelser var Orkel på Fannrem en naturlig part i den norske delegasjonen. Det viser både bredden og dybden i næringslivet i regionen.

Orkdalsregionen ønsker et godt forhold til den nye fylkeskommunen og vi mener vi har mye å bidra med. Det vil være en suksessfaktor at det nye Trøndelag greier å fremstå som en stabil og tillitvekkende partner overfor kommunene. Regionrådene vil gjerne være den foretrukne samtalepartner når Trøndelag skal meisle ut nye planer og trekke de store linjene. Gjennom regionrådene vil fylkeskommunen treffe lederne i alle kommunen i faste fora, og det mener vi vil være en styrke for utviklingen av fellesskapet i det nye fylket. Spesielt mener vi det vil være mye å hente på kompetansebygging. Her er det viktig at kommunene og fylkeskommunen er mer samkjørt sånn at næringslivet og det offentlige får tilført rett kompetanse. Da må man se på hele utdanningsforløpet; helt fra barnehage og frem til fullført videregående skole eller fagutdanning og sørge for at det henger sammen best mulig. Gjennom et godt samarbeid kan vi i felleskap være med å foredle den viktigste ressursen vi har her i nye Trøndelag, nemlig menneskene!

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer