Nyheter

Krever å få mer politi nær folk

Nærpolitireformen har spilt falitt.

Det mener Gunn I. Stokke (Sp), leder i Orkdalsregionen. –Jeg krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og mer operativt politi i mitt distrikt, sier Stokke.

Løser politiet sitt samfunnsoppdrag?

Fra 2016-2019 fikk Trøndelag politidistrikt netto 110 ekstra stillinger. Samtidig økte antall stillinger i Trondheim med 169. Altså har resten av Trøndelag fått 59 færre stillinger på 3 år.
Politimeldingen (med evaluering av politireformen) kommer nå i juni, og det er nok fortsatt ingen tegn til kursendring fra regjeringa, nå føler jeg for igjen og må si ifra om hva konsekvensene av den totalt feilslåtte reformen er for folk.

Jeg opplever at folk mister tilliten til politiet og at de ansatte også er misfornøyd. Dette går utover beredskapen til innbyggerne, også her i regionen. Nærpolitireformen har spilt falitt og nå krever jeg mer politi nær folk.
Det kan ikke lengre være i tvil om at nærpolitireformen har gått ut over lokalpolitiet.

Den har ført til at antall stillinger har økt i hovedsetene, og at det har blitt færre politifolk ute i distriktene.
Nærpolitireformens sentralisering har gått på bekostning av beredskapen i flere av orkdalsregionens kommuner.
Tilgjengeligheten til politiet har aldri vært dårligere og stadig flere lensmannskontor holder stengt flere dager i uka.

Som leder for Orkdalsregionen som består av Frøya, Hitra, Orkland, Rindal, Skaun og Heim kommuner vil jeg være tydelig på at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Dette handler om tryggheten til innbyggerne. Jeg krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og mer operativt politi i mitt distrikt. Kravet om 2 politifolk per 1000 innbyggere må komme hele landet til gode, ikke bare storbyene.
Det må komme en reell styrking av de gjenværende lensmannskontorene. Alle gjenværende lensmannskontor burde f.eks. ha mulighet til å utstede pass.

En av begrunnelsene for nærpolitireformen var at den skulle bidra til mer publikumskontakt og tilgjengelighet. Undersøkelser viser at reformen har ført til en systematisk sentralisering av politiet.
En fullstendig oversikt over åpningstider i Trøndelag politidistrikt viser hvilke lensmannskontor som ble nedlagt i reformen. Tabellen viser tydelig at mange av lensmannskontorene som skulle styrkes i reformen heller har blitt svekket. Tilgjengeligheten til politiet har aldri vært dårligere.
Når reformen skulle innføres sa daværende justisminister Anders Anundsen (FrP) når han la fram nærpolitireformen 17. februar 2015: «Ett av de viktige kravene er at tjenestedene skal ha et skikkelig tilbud til befolkningen. Det skal ha fleksible åpningstider som gjør at en kan komme til tjenestestedet også utenfor ordinær arbeidstid.»

Hitra lensmannskontor har åpent 2 dager i uka fra 10:00 til 14:00, når folk er på arbeid eller skole….
Frøya har ikke kontor, Rindal har ikke kontor, Skaun har ikke kontor, Heim har på Kyrksæterøra 3 dager i uka, men ikke i gamle Halsa.
Orkdal skal stort sett betjene alle, men har kun åpningstid til 15:00.

Antall stillinger:
Ut fra SSBs statistikk kan vi se hvor stillingene har blitt av gjennom nærpolitireformen.
Et hovedargument fra regjeringen for å legge ned 126 lensmannskontor over hele landet var at dette frigjorde penger til å få flere politifolk i politibil som skulle ut til folket. Det finnes ingen statistikk som tilsier at det faktisk skjedde.

Gunn I Stokke
Leder Orkdalsregionen

Skrevet av Liv Darell i Nyheter, 0 kommentarer

Orkdalsregionen tildeler midler til koronautsatt næring

Sommerhilsen til næringa i våre eierkommuner

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene og Orkladalen til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen og næringslivet er mangfoldig. Og nettopp dette med næring er noe av det som knytter oss sterkt sammen.

Korona pandemien har satt lokalt næringsliv på prøve. Mange sliter og flere har behov for ei hanstrekning. Rådet for Orkdalsregionen, som består av ordførerne i medlemskommunene, har vedtatt å bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store utfordringer pga. koronasituasjonen. De sentrale støtteordninger som bedriftene kan søke på passer ikke alle og gjør at noen faller mellom to stoler.

Sammen med tildelte regionale og nasjonale midler til kommunene har Regionrådet vedtatt å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring. Fordelingen står den enkelte kommune for, da lokalkunnskap og kontakt med lokalt næringsliv er avgjørende.

Med vennlig hilsen

Gunn Iversen Stokke
Leder Orkdalsregionen

Skrevet av Liv Darell i Nyheter, 0 kommentarer
Regionrådet uttrykker bekymring over belysningen i tunellene langs Fv 714

Regionrådet uttrykker bekymring over belysningen i tunellene langs Fv 714

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om tuneller langs Fv 714

Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019 behandlet spørsmålet om belysning i tunellene langs Fv 714 mellom Orkdal og Frøya.
Orkdalsregionen har mottatt bekymringsmelding om dårlig belysning i tunellene, spesielt ved innkjøringen, der den bra overgangen fra dagslys kan bli forvirrende for sjåfører. Denne
situasjonen kan bli direkte trafikkfarlig og forårsake ulykker. Mest utsatt per i dag er Hitratunellen og Frøyatunellen langs Fv 714.
Regionrådet anmoder vegeier Trøndelag fylkeskommune om a finne og iverksette en løsning som reduserer risikoen for slike ulykker snarest, innen unngåelige ulykker finner sted.

 

Rørvik 6. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – TUNNELER(1)

Skrevet av admin i Nyheter, 0 kommentarer
Regionrådet er kritisk til bemanningsendringene i politidistriktet

Regionrådet er kritisk til bemanningsendringene i politidistriktet

Uttalelse om bemanningsutviklingen i politiet i kommunene i Orkdalsregionen

Regionrådet i Orkdalsregionen er kjent med at det har svært en negativ utvikling i bemanningstallene ved lensmannskontorene som betjener kommunene i regionen. Det skal sies at kommunene per i dag har et godt samarbeid med politi- og lensmannsetaten.

Som svar på en henvendelse til Trøndelag politidistrikt om saken, ble det opplyst at endringene i bemanningstallene har sammenheng med nye arbeidsformer og endrede kompetanseforhold i etaten, samt utviklingen i kriminalitetsstatistikken.

Regionrådet i Orkdalsregionen er klar over at overgang til fere digitale losninger kan ivareta flere publikumsrettede tjenester, og videre at nye kriminalitetsforhold tilsier justering av tjenestetilbudene.

Kommunene i Orkdalsregionen kan imidlertid ikke støtte Politimesteren i Trøndelag politidistrikt sin interne prioritering av ressursbruk, som innebærer en økt bemanning i Trondheims området, samtidig som bemanningstallene for kommunene i Orkdalsregionen stagnerer eller reduseres.

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret over følgende konsekvenser ved den iverksatte og planlagte bemanningsreduksjonen:

• Sentralisering av bemanningen i og rundt Trondheim ferer nødvendigvis til mindre synlighet av uniformert politi i distriktskommunene, og denne en svekkelse av viktige
kriminalitetsforebyggende tiltak.
• Redusert etterforskningskapasitet kan føre til forsinket saksforberedelse som betyr en unødig tilleggsbelastning for ofre for kriminalitet og deres pårørende.
• Redusert bemanning ferer til økt utrykningstid ved ulykker og hendelser, og det kan ta lengre tid å bringe alvorlige hendelser under kontroll og under politiets ledelse. Dette fører til økt
belastning for kommunens nødetater, og av og til farlige situasjoner
• Tilstedeværende politi har vesentlig betydning for den trygghet som kommunenes innbyggere bør ha krav på.

Regionrådet i Orkdalsregionen anmoder Trøndelag politidistrikt om å opprettholde og videreutvikle lensmannskontorene slik at kommunene skal bli trygge å leve i. Det forutsetter et
kompetent og synlig politi med de nødvendige ressurser til a forebygge kriminalitet og håndheve lov og rett.

Med utgangspunkt i de bebudede endringer for lensmannskontorene i vår region, vil vi gjerne samarbeide om a fa til en dialog mellom representanter fra Trøndelag politidistrikt og våre politikere i Orkdalsregionen i løpet av andre halvår i 2019.

 

Orkdal 14. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – BEMANNING I POLITIET

Skrevet av admin i Nyheter, 0 kommentarer
Regionrådet støtter lokalisering av ny travpark til Orkland

Regionrådet støtter lokalisering av ny travpark til Orkland

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om Orkland travpark, «Nye Leangen»

Regionrådet i Orkdalsregionen støtter arbeidet med å etablere Nye Leangen på området der Orkdal travpark ligger i dag. Området er planavklart i kommunens arealplan, og det er ikke nødvendig med langeplanprosesser for å ta omradet i bruk. Tidspunktet for å fraflytte Leangen nærmer seg raskt, og banespørsmalet må finne sin losning nå. Travsportens vugge stod i Orkdal, og miljøet og aktiviteten er også i dag størst i Orkdalsregionen. Samferdselsmessig ligger området meget gunstig til med nærhet til E39, Fv 65 og Fv 700. Miljømessig er området gunstig med grus i grunnen og lite terrenginngrep for å få etablert anlegget. Kostnadsmessig vil denne lokaliseringen være den mest gunstige for travsporten bade på kort og lang sikt.

Orkland travpark vil gi:
• Ny bane raskt
• Tradisjon og miljø er pa plass
• Lave kostnader med etablering
• Gunstig beliggenhet i forhold til tilgjengelighet
• Miljømessig gunstig lokasjon
• Kollektivtilbudet mellom Trondheim og Orkdal er godt
• Orkdalsregionen ønsker denne lokaliseringen

Orkdal 14. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – TRAVPARK

Skrevet av admin i Nyheter, 0 kommentarer
Regionrådet forventer utbedring av trafikkforholdene ved Klettkrysset

Regionrådet forventer utbedring av trafikkforholdene ved Klettkrysset

Uttalelse om trafikkavviklingen gjennom Klettkrysset mellom E6,E39 og avkjøring til Fv 707

Trafikkavviklingen gjennom det nye Klettkrysset preges av lange køer i rushtiden.

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret for trafikksikkerheten i den nye kryssløsningen E6/E39 på Klett. Det er tidligere påpekt flere ganger at den valgte løsningen ikke var en heldig løsning og dette er nå bekreftet etter at krysset er tatt i bruk. Dette er en uholdbar situasjon på en europavei og vil bli ytterligere tilspisset når vinteren kommer.
Trafikk fra E39 har nå i flere år stått i lange køer for å komme inn på E6 og da er det frustrerende å oppleve at det fortsatt blir køer i den nye kryssløsningen, og at det oppstår farlige situasjoner når køene kommer inn på E6 i sone hvor det er tillatt med 100 km i timen. Utfordringen er rundkjøringen som er etablert på E39 like etter avkjøringen fra  E6.

Kommunene i Orkdalsregionen forventer at arbeidet med å utbedre kryssløsningen starter ummidelbart.

 

Orkdal 14. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – KLETTKRYSET

Skrevet av admin i Nyheter, 0 kommentarer
Ny daglig leder

Ny daglig leder

Kari Frøseth  starter som ny daglig leder 20. august 2019. Hun kommer fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Skrevet av admin i Nyheter, 0 kommentarer
Stort kreftprosjekt i Orkdalsregionen avsluttet, men samarbeidet fortsetter

Stort kreftprosjekt i Orkdalsregionen avsluttet, men samarbeidet fortsetter

I regi av SiO-samarbeidet ble det i 2012 opprettet et prosjekt for å understøtte kreftomsorgen i kommunene med egen kreftkoordinator. Den norske kreftforening bidro med betydelig økonomisk støtte til prosjektet i perioden 2012- 2018. Nå foreligger det en sluttrapport fra arbeidet.

Prosjektet bidro til at kommunene i Orkdalsregionen økte kvaliteten på kreftomsorgen, og det bidro til økt fagkompetanse i den enkelte kommune og i regionen som helhet. Prosjektet styrket også samhandlingen innad i kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Samlet sett har prosjektet bedret pasienters og pårørendes opplevelse av et helhetlig og sammenhengende pasientforløp.

Rapporten oppsummerer tiltak og aktiviteter fra prosjektet som ble gjennomført i den enkelte kommune. Det blir opp til hver kommune å bestemme hvordan erfaringene og resultatene skal videreføres i egen regi eller i samarbeid med andre.

Etter prosjektavslutningen ble kommunene i Orkdalsregionen enige om å videreføre samarbeidet om kreftkoordinator innenfor to delprosjekter for 2019. Ordningen skal i løpet av dette året evalueres med tanke på en mulig mer permanent ordning fra år 2020.

Skrevet av admin i Nyheter, 0 kommentarer
Historisk avtale mellom St. Olavs hospital og 11 kommuner i Orkdalsregionen

Historisk avtale mellom St. Olavs hospital og 11 kommuner i Orkdalsregionen

Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive avtalen som bekrefter det samarbeidet som sykehuset og kommunene skal ha sammen på helseområdet. Dette er en avtale som styrker akuttberedskapen til innbyggerne i Orkdalsregionen. Dette oppnår de med å samkjøre legevakt, akuttberedskap på sykehuset på Orkanger og de kommunale akuttdøgnplassene (KAD). Der man før hadde opptil flere ansvarsområder innen akuttberedskap, vil man nå som pasient kun forholde seg til en aktør. Dette skjer som en følge av at fra nyttår tar St. Olavs hospital over driften av legevakten og KAD på vegne av kommunene. St. Olavs og kommunene har forhandlet et par års tid for å komme frem til denne avtalen. Orkdal kommunen vil være vertskommune på vegne av de andre kommunene og vil dermed ha den løpende oppfølgingen av avtalen.

Her skriver ordfører i Orkdal kommune og sjukehusdirektør Rune Wiseth , St. Olavs hospital under på avtalen. Leder i regionrådet Odd Jarle Svanem bivåner. Foto: Orkdalsregionen

Hovedformålet med avtalen med St. Olavs hospital er å gi befolkningen i Orkdalsregionen et mer enhetlig akuttilbud samt å spare penger. I tillegg forventer man en faglig gevinst med å samkjøre ulike miljøer innen akuttmedisin på Orkdal sjukehus. Et tettere samarbeid mellom kommunale helsetjenester og sykehuset vil føre til bedre kvalitet for pasientene og økt lokal trygghet. I tillegg er det forventet en betydelig innsparing som følge av dette samarbeidet. Vi snakker her om et beløp i størrelsesorden tre til fire millioner kroner som kommunen til sammen vil spare på å organisere helsesamarbeidet på denne nye måten.

Det var en veldig god stemning på møtet på fredag og en lettelse blant alle aktørene om at de har klart å bli enige om dette. I tillegg til avtalen som regulerer forholdet mellom St. Olavs hospital og kommunene, ble det også underskrevet en avtale som omhandler samarbeidet mellom kommunene når det gjelder regionrådet. Nytt her er at Skaun blir kontorkommune og at det utviklingsarbeidet innen helse som tidligere lå under SiO nå flyttes inn under regionrådet. Orkdalsregionen vil heretter få to ansatte. Begge disse to vil fra årsskiftet få kontorsted på rådhuset i Skaun.

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer
Tang og tare fra Trøndelag – den neste milliardindustrien?

Tang og tare fra Trøndelag – den neste milliardindustrien?

Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og sjømat, men også en vesentlig produsent av grønnsaker, kjøtt, og melk til innenlandsforbruk. Kan industrialisering av tang- og tareproduksjon gi grunnlag for lønnsom næringsutvikling og økt vekst i regionens matproduksjon?

Tid: 15. juni, 0800-100

 

Sted: Arvesølvet Folkekafe, Trondheim Folkebibliotek

Påmelding: Link

Orkdalsregionen, Oi! Trøndersk Mat og drikke og  Næringsforeningen i Trondheimsregionen inviterer til frokostmøte for å informere om mulighetene for et nytt industrieventyr ved industrialisering av tang- og tareproduksjon.
Import og produksjon av soya har de siste årene vært mye omtalt, store ressurser settes nå inn på å industrialisere produksjon av tang og tare som potensielt kan erstatte mye av den omstridte importen av soya.

Norge ønsker å være verdens fremste sjømatnasjon og drive en bærekraftig produksjon, med en helhetlig utnyttelse av de marine ressursene. Dyrkede makroalger representerer en helt ny biomasse, hvor mulighetene for innovasjon og næringsutvikling basert på helhetlig utnyttelse av råstoffet er enorme.

Program:

Fremtidens Fôrråvarer
v/Administrerende direktør Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling AS og styreleder i Foods of Norway.

Fremtidens industri – basert på dyrkede makroalger
v/seniorforsker Jorunn Skjermo, Sintef  Ocean

Fremtidens behov for konservering og logistikk i en industrialisert tang- og tareproduksjon
v/Halvard Aagaard, Orkel AS

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer