Regionrådsmøter

Regionrådet 8-9. oktober

Utvalg Orkdalsregionens regionråd

Møtested: Frøya Hotell

Dato: 8. - 9. oktober 2020

Tidspunkt: 8. oktober 1100 – 2000

9. oktober 0900 - 1400

Følgende medlemmer møtte:

Frøya

Kristin Strømskag, ordfører

Geir Meland

Beate Sandvik Meland, rådmann

Hitra

Ole Haugen, ordfører

Lars P Hammerstad dag 2

Ingjerd Astad

Orkland

Oddbjørn Bang, ordfører dag 1

Anne Mari Svinsaas

Ingvill Kvernmo, rådmann dag 1

Heim

Odd Jarle Svanem, ordfører

Tora Vaagan Hofseth

Torger Aarvaag, rådmann møtte ikke

Skaun

Gunn Iversen Stokke, ordfører

Siri Grøttjord, møtte ikke

Hege Røttereng dag 1

Rindal

Vibeke Langli, ordfører

Line Therese Flåtten

Birgit Reisch, rådmann

Aure

Hanne Berit Brekken

Håvard Sagli

Rennebu

Ola Øie

Lill Hemmingsen Bøe møtte ikke

TFK

Bjørn Iversen

Jan Grønningen

Fylkesmannen

Frode Rabben møtte ikke

KS

Jorid Oliv Jagtøyen møtte ikke

Følgende fra administrasjonen møtte:

Bjørn Carsten Buan, Daglig leder Helse

Liv Darell ,Rådgiver

Saksliste:

Sak 15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Leder spør regionrådet om å godkjenne å behandle en ekstra sak 21/20 som gjelder å ta opp Rennebu kommune som fullt medlem.

Vedtak: Innkalling og saksliste inkl. ekstrasak godkjent

Sak 16/20 Godkjenning av referat pr. 120620

Vedtak: Referat av 120620 godkjent

Sak 17/20 Status Interkommunalt politisk råd:

Arbeidsgruppen bestående av Ingvill Kvernmo, Jan Yngvar Kiel, Marit Ingvaldsen Risvaag og Liv Darell har jobbet med avtaler tilhørende samarbeidsavtale til Interkommunalt Politisk Råd.

De avtaler som gjelder (kan være) er disse:

 • - Ny samarbeidsavtale (Interkommunalt politisk råd)
 • - Vertskommuneavtale
 • - Samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i regionen
 • - Samarbeidsavtale for Helsetjenester i regionen
 • - Saksgrunnlag for utsending til eierkommunene
 • - Vedtekter regionalt næringsfond i Orkdalsregionen
 • - Vertskommuneavtale - innføringsprosjektet Helseplattformen i Orkdalsregionen

AU behandlet saken i møte den 30. september, og kom fram til at det er nødvendig å få oversikt over hvilket hierarki eller organisasjonskart som gjelder, dette for å få en god oversikt over hvem som har ansvar for hva, og hvor den enkelte gruppen skal rapportere

AU fattet følgende vedtak:

 1. AU ber arbeidsgruppen legge fram for regionrådet et organisasjonskart eller lignende som viser et tydelig hierarki og ansvarsfordeling.
 2. AU ber regionrådet vurdere om det er nødvendig å utsette fristen for sak til eierkommunene nyåret 2021.

Ingvild Kvernmo orienterte fra arbeidsgruppens arbeid. Regionrådet gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

1. Regionrådet ber om at det legge fram et organisasjonskart eller lignende som viser et tydelig hierarki og ansvarsfordeling

2. Kontorkommuneavtalen tilpasses den nye samarbeidsavtalen for interkommunalt råd og ny kommunelov. Punktet i avtalen vedrørende bemanning forenkles, og tydeliggjøres i forhold til hvilke funksjoner som skal bemannes. Regionrådet ønsker at daglig leder i Orkdalsregionen sin rolle tydeliggjøres i organisasjonskartet.

3. Vedtekter for næringsfond tilpasses ny kommunelov.

4. I dag er helsesamarbeidet og oppvekstsamarbeidet noe ulikt organisert. Det har vært gode tilbakemeldinger på hvordan oppvekstsamarbeidet har fungert. Oppvekstsamarbeidet har en samarbeidsavtale som er nylig revidert i forhold til ny kommunelov. Regionrådet mener det er hensiktsmessig å revidere mandatet for helsesamarbeidet i trå med erfaringene fra oppvekst.

5. Det utarbeides en ny tidsplan for viderebehandling i eierkommunene

Sak 18/20 Revidering av Strategisk Næringsplan

Ståle Vaag fra ONF orienterte rundt arbeidet med rullering av Strategisk Næringsplan.

Det ble bedt om å få utsatt arbeidsfristen til 1. juni 2021

AU har behandlet saken i møtet den 30. september, og fattet følgende vedtak:

- AU har gjennomgått notatet og anbefaler regionrådet om å utsette arbeidsfristen til 1. juni 2021.

Vedtak:

Regionrådet utsetter arbeidsfristen av Strategisk Næringsplan til 1. juni 2021

Sak 19/20 Status helsetjenester v/Bjørn Buan

Bjørn Buan orienterte regionrådet om arbeidet med de regionale helsetjenestene.

Regionrådet gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

 1. Regionrådet krever at desentralisert sykepleierutdanning blir videreført og styrket, og at St. Olavs opprettholder den avtalte følgetjeneste for jordmortjenesten.
 2. Regionrådet ber også om at kommunene får løpende tilsendt tertialrapport som viser bruken av, og behovet av legevakttjenesten.
 3. Regionrådet ønsker at når samarbeidsavtalen mellom St. Olav og kommunene revideres, blir det er god tid og kommunikasjon før eventuelle endringer skjer.

Sak 20/20 Plaststrategi

Regionrådet fikk en gjennomgang på status og framdrift av prosjektet plaststrategi i Orkdalsregionen

Gunnhild Flaamo fra Rambøll deltok via teams.

Vedlagt presentasjon legges til grunn for saken

Som et ledd i det videre arbeidet besøkte regionrådet Mausund Feltstasjon samme ettermiddag. Der fikk rådet en gjennomgang av arbeidet og en oppvisning ute blant plukket plastavfall.

Vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering

Sak 21/20 Rennebu Kommune som ny fullverdig medlemskommune i Orkdalsregionen

På bakgrunn av ny kommunelov der det ikke lenger er anledning til å ha observatørkommuner i Rådet, har Orkdalsregionen den 29. mai 2020 sendt en invitasjon til Rennebu kommune med et tilbud om ta del i vårt regionsamarbeid i regi av Interkommunalt politisk råd, som fullverdig medlem. Dette har kommunen behandlet og bedt om å få tre inn som fullverdige medlemmer.

Vedtak:

1. Rennebu kommune tas opp som fullverdig medlem av Orkdalsregionen fra 1.1.2021.

2. Rennebu kommune deltar fra vedtaket er fattet i alt arbeid som gjøres i Orkdalsregionen.

Sak 22/20 WORKSHOP

REISERUTE I ORKDALSREGIONEN

1. Hver ordfører fikk 5 minutter hver for å framsnakke reiselivet I tildelt kommune og litt om egen kommune: 1. Frøya - Rindal 2. Heim - Skaun 3. Hitra - Aure 4. Aure - Orkland 5. Rindal – Hitra 6. Skaun - Heim 7. Orkland - Frøya 8. Rennebu - Skaun

Rådet fikk et godt innblikk av kommunene og ble noe bedre kjent med medlemskommunene i regionen

2. Regional analyse

Telemarkforskning var engasjert til å utarbeide en regional analyse.

Analysen ble framlagt av fra Knut Vareide fra Telemarksforskning.

Etter framlegget ga han regionrådet 3 utfordringer å diskutere:

3 utfordringer til drøfting:

1. Hvordan ha sterkt og kontinuerlig fokus på å skape attraktivitet for bosetting og næringsliv i hver enkelt kommune?

2. Hvordan skal kommunene skape tillit til sitt næringsliv og befolkning for å forankre mål og mobilisere til innsats for å skape attraktive kommuner?

3. Hvordan skape tillitsfullt, varig og nyttig samarbeid mellom kommunene i regionen for å skape vekst?

 • • Hvordan vil vi at regionen skal fremstå?
 • • Hva er felles?
 • • Navn?
 • • Hva er viktig å synliggjøre på hjemmesida?
 • • Ideer til tema? Reiseliv? Kart, reiserute, lenker
 • • Knapp til interne saker?

Momenter fra drøftingen:

 • Felles ambisjoner, samarbeid og dialog med nabokommuner og region
 • Attraktive bokommuner; Sentrale myndigheters signaler som skal tilpasses den enkelte kommune er i mange tilfeller en stor utfordring, og kan bety at lokalt ønskes det å legge til rette for eks. attraktive boligområder, men sentralt får du ikke.
 • Arbeid i pendlerdistanse gir muligheter, tilgjengelige boligtomter, gode tjenester må synliggjøres med bedre kommunikasjon.
 • Retnings-stabil, felles utgangspunkt i tillitskartet
 • Kontinuerlig og felles forståelse
 • Involvere samfunnet inn, næringsdialog
 • Rolleavklaringer; Kommune er tilrettelegger, Næringa er etablerere
 • Tillit skapes sammen, kommuneledelsen ut til innbyggerne
 • Effektiv og serviceinnstilt tjenestetilbydere fra kommune betyr enormt
 • Samfunnsanalysen viser sprik fra kommune til kommune, skaff oversikt (swotanalyse)
 • Bygg arena for kommune/næringsliv som fast program
 • Gjensidige behov gir gode resultater
 • Prioriteten kan i mange tilfeller bli Helse/Skole pga. økonomisk ståsted
 • Være ambisiøs sammen, unne naboen noe godt
 • Å løfte felles uttalelser virker samlende
 • Kunnskaps- og helsesamarbeidet viser godt samarbeid
 • Samferdsel gir svaret på godt samarbeid
 • SNP må på banen ed gjennomføring ift. plan
 • Felles identitet gir stolthet
 • Legg energi i punkt 3; Skap tillitsfullt, varig og nyttig samarbeid mellom kommunene
 • Lær av næringslivet, innbyggerne ser ikke kommunegrensene
 • Navn; Interkommunalt politisk råd for Trøndelag SørVest med gode underpunkter som «Viking Norwegian Salmon», «Fra øyriket til Trollheimen», «Matregion fra fjord til fjells», «Trøndelag blågrønne belte»
 • Felles slagord; dagens er; «Norges mest spennende region» hva er fremtidens slagord?
 • Vi er en komplett region; Fra høyeste fjell til dypeste hav med Industri-Havbruk-Landbruk=komplett
 • Vi skal fenge omverdenen og skape den beste oppmerksomheten – bygg på merkevaren
 • Synliggjør på hjemmesiden; reiserute gjennom kommunene med kart og linker, interne tones ned (en knapp for alt holder), link til eierkommunenes fortreffeligheter
 • Gode og representative bilder fra alle kommunene

Vedtak:

 1. Det utarbeides en hjemmeoppgave til neste møte.
 2. Dette sendes rådets medlemmer i løpet av oktober.
 3. Oppgaven bør diskuteres og forankres i kommunen før behandling i rådet.

Møtet slutt kl. 1400

Neste møte er: 4. desember i Rindal Kommune

Referent

Liv Darell

Rådgiver

Orkdalsregionen

Skrevet av Vindfang i Regionrådsmøter, 0 kommentarer

Regionrådet 12.06.20

Utvalg Orkdalsregionen regionråd

Møtested: Teams

Dato: 12.06.2020

Tidspunkt: 1200 – 1600

Følgende medlemmer møtte:

Frøya

Kristin Strømskag, ordfører

Geir Meland

Beate Sandvik Meland, rådmann

Hitra

Ole Haugen, ordfører

Lars P Hammerstad

Ingjerd Astad

Orkland

Oddbjørn Bang, ordfører

Eva Solstad møtte for Anne Mari Svinsaas

Ingvill Kvernmo, rådmann

Heim

Odd Jarle Svanem, ordfører

Tora Vaagan Hofset

Torger Aarvaag, rådmann møtte ikke

Skaun

Gunn Iversen Stokke, ordfører

Siri Grøttjord, møtte ikke

Jan- Yngvar Kiel, rådmann

Rindal

Vibeke Langli, ordfører

Line Therese Flåtten

Birgit Reisch, rådmann

Tillitsvalgte:

Bente Fagerli , møtte ikke

Astrid Bakken, Rindal kommune

Rennebu

Observatører:

Marit Bjerkås, varaordfører

Ørland

Ingen møtte fra Ørland

Surnadal

Margrethe Svinvik, ordfører

Hugo Pedersen

TFK

Bjørn Iversen

Jan Grønningen

Fylkesmannen

Frode Rabben

KS

Jorid Oliv Jagtøyen møtte ikke

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn: Stilling:

Bjørn Carsten Buan Daglig leder Helse

Liv Darell Rådgiver

Kari Frøseth Daglig leder

Saksliste:

Sak 05/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 06/20 Gjennomgang og godkjenning referat pr. 310320

Vedtak: Referat pr. 310320 godkjennes.

Sak 07/20 Orientering/dialog med St. Olavs hospital.

St. Olav Hospital orienterte om Årsrapport 2019, Budsjett 2020 og om St Olavs drift av legevakta under koronautbruddet. Fra St Olavs stilte samhandlingsdirektør Johan Skomsvoll, avdelingssjef Berit Wiklund, økonomirådgiver Pauline Hellandsjø, samt klinikksjef Kjetil Karlsen. Fra Orkland stilte lege Jimmy Wikell fra ØHD-sengeposten og kommunalsjef Kristin Wangen.

Det vises til presentasjon utsendt i møtet. St Olavs redegjorde for årsaker til økte kostnader i 2019 og om grunner for budsjettøkning for 2020. Den økonomiske utviklingen er ikke i tråd med de opprinnelige forutsetningene. St Olavs redegjorde for sitt valg om å overlate driften av legevakta til kommunene ved koronautbruddet i mars 2020. Beslutningen kom overraskende på kommunene, og en måtte erkjenne at pandemiplanleggingen hadde vært utilstrekkelig forut for avtaleinngåelsen.

St Olavs ønsker nå å tilbakeføre driften av legevakta til egne lokaler.

Det ble foreslått å iverksette en evaluering av foreliggende alternativer på bakgrunn av erfaringene.

Vedtak: Regionrådet vil følge opp saken med utgangspunkt i et initiativ fra Orkland kommune

Sak 08/20 Bom Våvatnet. Henvendelse fra Orkland Kommune

Henvendelse mottatt fra Orkland Kommune, hvor de ber regionrådet om igangsetting av utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår ved å endre bompengeinnkrevingen for FV 714 i dette området

Vedtak: Hitra og Frøya Kommune behandler saken i egen kommune før behandling i neste regionrådsmøte.

Sak 09/20 Samarbeidsavtale etter ny kommunelov.

Ny kommunelov, omdanning av regionråd.

Sekretariatet iverksatte på nyåret en utredning av implikasjoner ved ny kommunelov sammen med jurist i Orkland kommune, Marit Risvaag. Notat utsendt i innkallingen.

Etter drøfting i rådmannskollegiet ble Risvaag invitert til å orientere AU i møte 15. mai 2020.

Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en ny samarbeidsavtale for Orkdalsregionen i samsvar med ny kommunelov gjennom en arbeidsgruppe bestående av:

Ingvill Kvernmo (leder for rådmannskollegiet),

Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør i kontorkommunen),

Marit I Risvaag, jurist Orkland Kommune,

Sekretariatet v/rådgiver Liv Darell,

Ny samarbeidsavtale sendes regionrådets medlemmer for presentasjon og drøfting til møte 12. juni 2020.

Saken ble behandlet i AU den 5. juni 2020, der følgende vedtak ble fattet:

1.Utkast til Samarbeidsavtale oversendes Regionrådet til drøfting og behandling 2. AU foreslår nytt navn: Interkommunalt politisk råd for Trøndelag vest.

Vedtak:

1. Arbeidsgruppen for ny samarbeidsavtale jobber videre med de innspill som kom fram i møtet.

2. Ny sak legge frem i neste regionrådsmøte.

3. Forslag til nytt navn tas ut.

4. Sekretariatet følger opp svar fra observatørkommunene og Aure

Sak 10/20 KVU Orkdalsregionen. Høringsuttalelse.

Orkdalsregionen har mottatt KVU Orkdalsregionen E39 Vinjeøra – Klett på høring, saken ble sist behandlet i AU, der følgende vedtak ble fattet:

1. Forslag til høringsutkast behandlet og vedtatt etter de endringer som ble gjort i møtet.

2. Saken sendes videre til Regionrådets møte 12. juni til endelig vedtak.

Regionrådet behandlet høringsuttalelsen med de tillegg som var innsendt av Ole L. Haugen.

Vedtak: Vedlagte høringsuttalelse for KVU Orkdalsregionen vedtas.

Sak 11/20 Status helseplattformen v/Bjørn Buan

Bjørn Buan orienterte om justeringer i framdriften på utviklingsprosjektet. Kommunene skal forelegges en invitasjon til å inngå en intensjonsavtale om tilknytning til Helseplattformen. Intensjonsavtalen kommer i tillegg til og forut for inngåelse av bindende Samarbeidsavtale ved utløsing av allerede inngått opsjonsavtale. Intensjonsavtalen må inngås senest 7 måneder i forkant av en eventuell utløsing av opsjonsavtalen, som alle kommunene i Midt-Norge har inngått.

Første mulige driftsstart av Helseplattformen i kommunene i Orkdalsregionen vil være våren (april/mai) 2022. Inngåelse av intensjonsavtale må i så fall inngås i oktober i år. Intensjonsavtalen betyr ingen økonomiske forpliktelser overfor leverandøren, men den innebærer en forpliktelse til å iverksette lokal og tidfestet egeninnsats i konkrete forberedelser. Først ved utløsing av Opsjonsavtale (og inngåelse av Samarbeidsavtale) vil kommunene måtte begynne å betale for løsningen. Det vil være mulig å knytte seg til et senere hovedløp for tilknytning til løsningen.

Det vies nå stor oppmerksomhet til endelig avklaring av priser og kostnader forbundet med å ta Helseplattformen i bruk. Per i dag ser det ut til at investeringskostnaden per innbygger vil komme til å variere med kommunestørrelse og kommunens eksisterende IKT-løsninger. Tidligere har kostnaden vært grovt vurdert til NOK 300 per innbygger, basert på beregninger for Trondheim kommune. Prosjektdeltakere fra Orkdalsregionen har deltatt i utvikling av en kostnadsberegningsmodell som vil bli et sentralt verktøy for den enkelte kommunes beregning av de sannsynlige kostnader ved innføring av løsningen i egen kommune.

Ny e-Helselov vil trolig innebære at realiseringen av «En innbygger – en journal» tvinger seg fram. For Midt-Norge er Helseplattformen det eneste alternativet.

Orkdalsregionen har egen prosjektleder som følger og understøtter de lokale forberedelsene. Det er gevinster ved at denne innsatsen koordineres i aktiviteter og i tid mellom kommunene.

Vedtak: Regionrådet tar saken til orientering.

Sak 12/20 Regnskap 2019, tertialrapport pr. april 2020

Saken er behandlet i AU 050620 der det ble fattet følgende vedtak:

 • • Regnskap for 2019 godkjennes
 • • Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering

Regionrådet ble forelagt regnskap/tertialrapport til behandling.

Vedtak:

1. Regnskapet for 2019 godkjennes

2. Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering

Sak 13/20 Bruk av næringsfond til utsatt næring i regionen pga. koronasituasjonen.

Saken er behandlet i AU med følgende referat og vedtak:

AU vurderer situasjonen slik at muligheter for å kunne bidra til de små og mellomstore bedrifter som nå sliter som følge av korona, innenfor gjeldende regelverk er vanskelig.

Vedtak:

• AU foreslår å tilbakeføre siste innbetaling fra kommunene til regionalt næringsfond.

• Dette for å lokalt kunne bidra til utsatte næringsvirksomheter pga. koronasituasjonen.

• Oversikt over hvor mye dette utgjør legges frem for regionrådsmøtet.

AU ber om at saken drøftes og tas opp til behandling i regionrådsmøtet 120620

Behandling:

- Regionrådet vil bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store utfordringer pga. koronasituasjonen. Mange faller mellom to stoler ift. sentrale støtteordninger. Regionrådet ser at kravet til søknadsordningen og gjeldende regelverk er vanskelig å benytte seg av.

Reiselivsnæringa er spesielt utsatt.

- Trøndelag pelsdyravlslag søker støtte fra næringsfondet:

Trøndelag Pelsdyravlslag søker økonomisk støtte til rådgiving. Pelsdyrbøndene er kommet i en spesielt ille situasjon nå. På tredje året med uvisshet om økonomien fremover er uholdbart. I tillegg kom covid 19, som førte til at pelsauksjonene ble avlyst. Mange får nesten ikke inntekt i år. Alle kommer til å gå med kraftig underskudd i år. Derfor er det stort press fra våre familiebedrifter om hjelp til bedriftsrådgivning nå. Omstillingen blir svært rask nå. Vi etterspør forskj. typer rådgiving. Skatt ved avvikling og eventuelt oppstart ny virksomhet, gårdsråd og byggeteknisk veiledning. Råd i forhold til søknader ang. riving av pelsfarmene og nybygg, ny virksomhet. Næringshagen og Norsk Landbruksrådgiving kan være gode samarbeidspartnere.

Vedtak:

1. Regionrådet vedtar å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring.

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele til kommunene etter det antall kommuner som bidrog til fondet i forrige periode.

3. Trøndelag Pelsdyravlslag tildeles 125 000,- fra næringsfondet etter søknad sendt Regionrådet

Sak 14/20 Eventuelt

 1. a) Henvendelse fra Rindal Kommune angående reiseliv og destinasjonsselskap ble behandlet og foreslås tatt inn som drøfting på neste regionrådsmøte sammen med SNP

Møtet slutt kl. 1520

Neste Regionrådsmøte gjennomføres på Frøya den 8. og 9. oktober 2020.

Referent

Liv Darell

Rådgiver

Orkdalsregionen

Skrevet av Vindfang i Regionrådsmøter, 0 kommentarer

Referat Rådsmøte pr mail Mars 2020

Tid: Saker behandlet pr. mail med frist 1. April 2020

Sted: Hjemmekontor

Kommune

Navn på representanter

Epost representanter

Frøya

Kristin Strømskag, ordfører

Kristin.furunes.stromskag@froya.kommune.no

Geir Meland

geir.meland@froya.kommune.no

Beate Sandvik Meland, rådmann

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no

Hitra

Ole Haugen, ordfører

Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no

Lars P Hammerstad

Lph@hitra.kommune.no

Ingjerd Astad, rådmann

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no

Orkland

Oddbjørn Bang, ordfører

Oddbjorn.bang@orkdal.kommune.no

Anne Mari Svinsaas

svinsaas@outlook.com

Ingvill Kvernmo, rådmann

Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no

Heim

Odd Jarle Svanem,ordfører

odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no

Tora Vaagan Hofset

post@hnf.no

Torger Aarvaag, rådmann

torger.aarvaag@hemne.kommune.no

Skaun

Gunn Iversen Stokke, ordfører

Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no

Siri Grøttjord

siri.grottjord@skaun.kommune.no

Jan- Yngvar Kiel, rådmann

Jan-Yngvar.Kiel@skaun.kommune.no

Rindal

Vibeke Langli, ordfører

vibeke.langli@rindal.kommune.no

Line Therese Flåtten

line.therese.flatten@rindal.kommune.no

Birgit Reisch , rådmann

birgit.reisch@rindal.kommune.no

Tillitsvalgte:

Bente Fagerli ,Meldal kommune

Bente.fagerli@orkland.kommune.no

Astrid Bakken, Rindal kommune

astrid.bakken@rindal.kommune.no

Rennebu

Observatører:

Ola Øye, ordfører

ola.oie@rennebu.kommune.no

Per Ø. Sundell, rådmann

Per.Sundell@rennebu.kommune.no

Ørland

Tom Myrvold, ordfører

Tom.myrvold@orland.kommune.no

Emil Raaen, Rådmann

Emil.raaen@orland.kommune.no

Surnadal

Margrethe Svinvik ordfører

margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no

Knut Haugen, Rådmann

knut.haugen@surnadal.kommune.no

Pga. restriksjoner vedrørende Koronavirus ble møtet gjennomført pr. mail med tilbakemelding innen 1. april 2020

PS 02/2020 Årsrapport Næringsfond

Årsrapport og Regnskap/Tilskuddsliste ble utsendt som vedlegg.

Rådets enstemmige vedtak:

1. Regionrådet i Orkdalsregionen tar rapporten til orientering.

2. Rapporten oversendes Trøndelag Fylkeskommune innen 1. april 2020

PS 03/2020 Søknad fra Svanem Biogass om støtte fra næringsfondet

Bakgrunn og søknad ble utsendt som vedlegg.

Saken er behandlet i AU 16.03.20 hvor de innstilte på omsøkt beløp.

Heim Kommune v/ordfører Odd Jarle Svanem var innhabil i behandling av sak 03/20

Rådets enstemmige vedtak:

1. Regionrådet i Orkdalsregionen innvilger kr. 250 000,- fra næringsfondet i støtte til Svanem Biogass

2. Vilkår gitt i tilsagnsbrev regionale næringsfond Trøndelag legges til grunn for tilsagnet.

3. Det forutsettes at kompetansen som utvikles i dette prosjektet gjøres tilgjengelig for andre som ønsker å starte lignende virksomhet.

PS 04/2020 Uttalelse om ferjeforbindelse Værnes – Moldtua

Uttalelsen Ferjeforbindelse Værnes – Moldtua ble sendt som vedlegg

Rådets enstemmige vedtak:

1. Regionrådet i Orklandsregionen støtter arbeidet med en ferjeforbindelse mellom Værnes og Moldtua i Orkland Kommune

2. Regionrådet ber Trøndelag fylkeskommune sette i gang et arbeid for å få etablert en slik forbindelse.

Referent

Liv Darell

Skrevet av Vindfang i Regionrådsmøter, 0 kommentarer

Regionrådsmøte i Rindal 14. september 2018

Innkalling og sakliste til regionrådsmøte i Orkdalsregionen 14. september 2018 Rindal

Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen 14. september 2018 Rindal

Støtte til uttalelse fra Orkdal kommune om Forve bru – Orkdalsregionen

Uttalelse fra Orkdalsregionen vedrørende saken om færre og større kontorsteder i Helfo

AtB utkast rapport Utvikling i Trøndelags kommuner (regionvis)

Koordinering av kreftomsorg i Orkdalsregionen

 

 

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Regionrådsmøter, 0 kommentarer