Regionrådet 8-9. oktober

Utvalg Orkdalsregionens regionråd

Møtested: Frøya Hotell

Dato: 8. - 9. oktober 2020

Tidspunkt: 8. oktober 1100 – 2000

9. oktober 0900 - 1400

Følgende medlemmer møtte:

Frøya

Kristin Strømskag, ordfører

Geir Meland

Beate Sandvik Meland, rådmann

Hitra

Ole Haugen, ordfører

Lars P Hammerstad dag 2

Ingjerd Astad

Orkland

Oddbjørn Bang, ordfører dag 1

Anne Mari Svinsaas

Ingvill Kvernmo, rådmann dag 1

Heim

Odd Jarle Svanem, ordfører

Tora Vaagan Hofseth

Torger Aarvaag, rådmann møtte ikke

Skaun

Gunn Iversen Stokke, ordfører

Siri Grøttjord, møtte ikke

Hege Røttereng dag 1

Rindal

Vibeke Langli, ordfører

Line Therese Flåtten

Birgit Reisch, rådmann

Aure

Hanne Berit Brekken

Håvard Sagli

Rennebu

Ola Øie

Lill Hemmingsen Bøe møtte ikke

TFK

Bjørn Iversen

Jan Grønningen

Fylkesmannen

Frode Rabben møtte ikke

KS

Jorid Oliv Jagtøyen møtte ikke

Følgende fra administrasjonen møtte:

Bjørn Carsten Buan, Daglig leder Helse

Liv Darell ,Rådgiver

Saksliste:

Sak 15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Leder spør regionrådet om å godkjenne å behandle en ekstra sak 21/20 som gjelder å ta opp Rennebu kommune som fullt medlem.

Vedtak: Innkalling og saksliste inkl. ekstrasak godkjent

Sak 16/20 Godkjenning av referat pr. 120620

Vedtak: Referat av 120620 godkjent

Sak 17/20 Status Interkommunalt politisk råd:

Arbeidsgruppen bestående av Ingvill Kvernmo, Jan Yngvar Kiel, Marit Ingvaldsen Risvaag og Liv Darell har jobbet med avtaler tilhørende samarbeidsavtale til Interkommunalt Politisk Råd.

De avtaler som gjelder (kan være) er disse:

 • - Ny samarbeidsavtale (Interkommunalt politisk råd)
 • - Vertskommuneavtale
 • - Samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i regionen
 • - Samarbeidsavtale for Helsetjenester i regionen
 • - Saksgrunnlag for utsending til eierkommunene
 • - Vedtekter regionalt næringsfond i Orkdalsregionen
 • - Vertskommuneavtale - innføringsprosjektet Helseplattformen i Orkdalsregionen

AU behandlet saken i møte den 30. september, og kom fram til at det er nødvendig å få oversikt over hvilket hierarki eller organisasjonskart som gjelder, dette for å få en god oversikt over hvem som har ansvar for hva, og hvor den enkelte gruppen skal rapportere

AU fattet følgende vedtak:

 1. AU ber arbeidsgruppen legge fram for regionrådet et organisasjonskart eller lignende som viser et tydelig hierarki og ansvarsfordeling.
 2. AU ber regionrådet vurdere om det er nødvendig å utsette fristen for sak til eierkommunene nyåret 2021.

Ingvild Kvernmo orienterte fra arbeidsgruppens arbeid. Regionrådet gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

1. Regionrådet ber om at det legge fram et organisasjonskart eller lignende som viser et tydelig hierarki og ansvarsfordeling

2. Kontorkommuneavtalen tilpasses den nye samarbeidsavtalen for interkommunalt råd og ny kommunelov. Punktet i avtalen vedrørende bemanning forenkles, og tydeliggjøres i forhold til hvilke funksjoner som skal bemannes. Regionrådet ønsker at daglig leder i Orkdalsregionen sin rolle tydeliggjøres i organisasjonskartet.

3. Vedtekter for næringsfond tilpasses ny kommunelov.

4. I dag er helsesamarbeidet og oppvekstsamarbeidet noe ulikt organisert. Det har vært gode tilbakemeldinger på hvordan oppvekstsamarbeidet har fungert. Oppvekstsamarbeidet har en samarbeidsavtale som er nylig revidert i forhold til ny kommunelov. Regionrådet mener det er hensiktsmessig å revidere mandatet for helsesamarbeidet i trå med erfaringene fra oppvekst.

5. Det utarbeides en ny tidsplan for viderebehandling i eierkommunene

Sak 18/20 Revidering av Strategisk Næringsplan

Ståle Vaag fra ONF orienterte rundt arbeidet med rullering av Strategisk Næringsplan.

Det ble bedt om å få utsatt arbeidsfristen til 1. juni 2021

AU har behandlet saken i møtet den 30. september, og fattet følgende vedtak:

- AU har gjennomgått notatet og anbefaler regionrådet om å utsette arbeidsfristen til 1. juni 2021.

Vedtak:

Regionrådet utsetter arbeidsfristen av Strategisk Næringsplan til 1. juni 2021

Sak 19/20 Status helsetjenester v/Bjørn Buan

Bjørn Buan orienterte regionrådet om arbeidet med de regionale helsetjenestene.

Regionrådet gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

 1. Regionrådet krever at desentralisert sykepleierutdanning blir videreført og styrket, og at St. Olavs opprettholder den avtalte følgetjeneste for jordmortjenesten.
 2. Regionrådet ber også om at kommunene får løpende tilsendt tertialrapport som viser bruken av, og behovet av legevakttjenesten.
 3. Regionrådet ønsker at når samarbeidsavtalen mellom St. Olav og kommunene revideres, blir det er god tid og kommunikasjon før eventuelle endringer skjer.

Sak 20/20 Plaststrategi

Regionrådet fikk en gjennomgang på status og framdrift av prosjektet plaststrategi i Orkdalsregionen

Gunnhild Flaamo fra Rambøll deltok via teams.

Vedlagt presentasjon legges til grunn for saken

Som et ledd i det videre arbeidet besøkte regionrådet Mausund Feltstasjon samme ettermiddag. Der fikk rådet en gjennomgang av arbeidet og en oppvisning ute blant plukket plastavfall.

Vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering

Sak 21/20 Rennebu Kommune som ny fullverdig medlemskommune i Orkdalsregionen

På bakgrunn av ny kommunelov der det ikke lenger er anledning til å ha observatørkommuner i Rådet, har Orkdalsregionen den 29. mai 2020 sendt en invitasjon til Rennebu kommune med et tilbud om ta del i vårt regionsamarbeid i regi av Interkommunalt politisk råd, som fullverdig medlem. Dette har kommunen behandlet og bedt om å få tre inn som fullverdige medlemmer.

Vedtak:

1. Rennebu kommune tas opp som fullverdig medlem av Orkdalsregionen fra 1.1.2021.

2. Rennebu kommune deltar fra vedtaket er fattet i alt arbeid som gjøres i Orkdalsregionen.

Sak 22/20 WORKSHOP

REISERUTE I ORKDALSREGIONEN

1. Hver ordfører fikk 5 minutter hver for å framsnakke reiselivet I tildelt kommune og litt om egen kommune: 1. Frøya - Rindal 2. Heim - Skaun 3. Hitra - Aure 4. Aure - Orkland 5. Rindal – Hitra 6. Skaun - Heim 7. Orkland - Frøya 8. Rennebu - Skaun

Rådet fikk et godt innblikk av kommunene og ble noe bedre kjent med medlemskommunene i regionen

2. Regional analyse

Telemarkforskning var engasjert til å utarbeide en regional analyse.

Analysen ble framlagt av fra Knut Vareide fra Telemarksforskning.

Etter framlegget ga han regionrådet 3 utfordringer å diskutere:

3 utfordringer til drøfting:

1. Hvordan ha sterkt og kontinuerlig fokus på å skape attraktivitet for bosetting og næringsliv i hver enkelt kommune?

2. Hvordan skal kommunene skape tillit til sitt næringsliv og befolkning for å forankre mål og mobilisere til innsats for å skape attraktive kommuner?

3. Hvordan skape tillitsfullt, varig og nyttig samarbeid mellom kommunene i regionen for å skape vekst?

 • • Hvordan vil vi at regionen skal fremstå?
 • • Hva er felles?
 • • Navn?
 • • Hva er viktig å synliggjøre på hjemmesida?
 • • Ideer til tema? Reiseliv? Kart, reiserute, lenker
 • • Knapp til interne saker?

Momenter fra drøftingen:

 • Felles ambisjoner, samarbeid og dialog med nabokommuner og region
 • Attraktive bokommuner; Sentrale myndigheters signaler som skal tilpasses den enkelte kommune er i mange tilfeller en stor utfordring, og kan bety at lokalt ønskes det å legge til rette for eks. attraktive boligområder, men sentralt får du ikke.
 • Arbeid i pendlerdistanse gir muligheter, tilgjengelige boligtomter, gode tjenester må synliggjøres med bedre kommunikasjon.
 • Retnings-stabil, felles utgangspunkt i tillitskartet
 • Kontinuerlig og felles forståelse
 • Involvere samfunnet inn, næringsdialog
 • Rolleavklaringer; Kommune er tilrettelegger, Næringa er etablerere
 • Tillit skapes sammen, kommuneledelsen ut til innbyggerne
 • Effektiv og serviceinnstilt tjenestetilbydere fra kommune betyr enormt
 • Samfunnsanalysen viser sprik fra kommune til kommune, skaff oversikt (swotanalyse)
 • Bygg arena for kommune/næringsliv som fast program
 • Gjensidige behov gir gode resultater
 • Prioriteten kan i mange tilfeller bli Helse/Skole pga. økonomisk ståsted
 • Være ambisiøs sammen, unne naboen noe godt
 • Å løfte felles uttalelser virker samlende
 • Kunnskaps- og helsesamarbeidet viser godt samarbeid
 • Samferdsel gir svaret på godt samarbeid
 • SNP må på banen ed gjennomføring ift. plan
 • Felles identitet gir stolthet
 • Legg energi i punkt 3; Skap tillitsfullt, varig og nyttig samarbeid mellom kommunene
 • Lær av næringslivet, innbyggerne ser ikke kommunegrensene
 • Navn; Interkommunalt politisk råd for Trøndelag SørVest med gode underpunkter som «Viking Norwegian Salmon», «Fra øyriket til Trollheimen», «Matregion fra fjord til fjells», «Trøndelag blågrønne belte»
 • Felles slagord; dagens er; «Norges mest spennende region» hva er fremtidens slagord?
 • Vi er en komplett region; Fra høyeste fjell til dypeste hav med Industri-Havbruk-Landbruk=komplett
 • Vi skal fenge omverdenen og skape den beste oppmerksomheten – bygg på merkevaren
 • Synliggjør på hjemmesiden; reiserute gjennom kommunene med kart og linker, interne tones ned (en knapp for alt holder), link til eierkommunenes fortreffeligheter
 • Gode og representative bilder fra alle kommunene

Vedtak:

 1. Det utarbeides en hjemmeoppgave til neste møte.
 2. Dette sendes rådets medlemmer i løpet av oktober.
 3. Oppgaven bør diskuteres og forankres i kommunen før behandling i rådet.

Møtet slutt kl. 1400

Neste møte er: 4. desember i Rindal Kommune

Referent

Liv Darell

Rådgiver

Orkdalsregionen