Regionrådet 12.06.20

Utvalg Orkdalsregionen regionråd

Møtested: Teams

Dato: 12.06.2020

Tidspunkt: 1200 – 1600

Følgende medlemmer møtte:

Frøya

Kristin Strømskag, ordfører

Geir Meland

Beate Sandvik Meland, rådmann

Hitra

Ole Haugen, ordfører

Lars P Hammerstad

Ingjerd Astad

Orkland

Oddbjørn Bang, ordfører

Eva Solstad møtte for Anne Mari Svinsaas

Ingvill Kvernmo, rådmann

Heim

Odd Jarle Svanem, ordfører

Tora Vaagan Hofset

Torger Aarvaag, rådmann møtte ikke

Skaun

Gunn Iversen Stokke, ordfører

Siri Grøttjord, møtte ikke

Jan- Yngvar Kiel, rådmann

Rindal

Vibeke Langli, ordfører

Line Therese Flåtten

Birgit Reisch, rådmann

Tillitsvalgte:

Bente Fagerli , møtte ikke

Astrid Bakken, Rindal kommune

Rennebu

Observatører:

Marit Bjerkås, varaordfører

Ørland

Ingen møtte fra Ørland

Surnadal

Margrethe Svinvik, ordfører

Hugo Pedersen

TFK

Bjørn Iversen

Jan Grønningen

Fylkesmannen

Frode Rabben

KS

Jorid Oliv Jagtøyen møtte ikke

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn: Stilling:

Bjørn Carsten Buan Daglig leder Helse

Liv Darell Rådgiver

Kari Frøseth Daglig leder

Saksliste:

Sak 05/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 06/20 Gjennomgang og godkjenning referat pr. 310320

Vedtak: Referat pr. 310320 godkjennes.

Sak 07/20 Orientering/dialog med St. Olavs hospital.

St. Olav Hospital orienterte om Årsrapport 2019, Budsjett 2020 og om St Olavs drift av legevakta under koronautbruddet. Fra St Olavs stilte samhandlingsdirektør Johan Skomsvoll, avdelingssjef Berit Wiklund, økonomirådgiver Pauline Hellandsjø, samt klinikksjef Kjetil Karlsen. Fra Orkland stilte lege Jimmy Wikell fra ØHD-sengeposten og kommunalsjef Kristin Wangen.

Det vises til presentasjon utsendt i møtet. St Olavs redegjorde for årsaker til økte kostnader i 2019 og om grunner for budsjettøkning for 2020. Den økonomiske utviklingen er ikke i tråd med de opprinnelige forutsetningene. St Olavs redegjorde for sitt valg om å overlate driften av legevakta til kommunene ved koronautbruddet i mars 2020. Beslutningen kom overraskende på kommunene, og en måtte erkjenne at pandemiplanleggingen hadde vært utilstrekkelig forut for avtaleinngåelsen.

St Olavs ønsker nå å tilbakeføre driften av legevakta til egne lokaler.

Det ble foreslått å iverksette en evaluering av foreliggende alternativer på bakgrunn av erfaringene.

Vedtak: Regionrådet vil følge opp saken med utgangspunkt i et initiativ fra Orkland kommune

Sak 08/20 Bom Våvatnet. Henvendelse fra Orkland Kommune

Henvendelse mottatt fra Orkland Kommune, hvor de ber regionrådet om igangsetting av utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår ved å endre bompengeinnkrevingen for FV 714 i dette området

Vedtak: Hitra og Frøya Kommune behandler saken i egen kommune før behandling i neste regionrådsmøte.

Sak 09/20 Samarbeidsavtale etter ny kommunelov.

Ny kommunelov, omdanning av regionråd.

Sekretariatet iverksatte på nyåret en utredning av implikasjoner ved ny kommunelov sammen med jurist i Orkland kommune, Marit Risvaag. Notat utsendt i innkallingen.

Etter drøfting i rådmannskollegiet ble Risvaag invitert til å orientere AU i møte 15. mai 2020.

Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en ny samarbeidsavtale for Orkdalsregionen i samsvar med ny kommunelov gjennom en arbeidsgruppe bestående av:

Ingvill Kvernmo (leder for rådmannskollegiet),

Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør i kontorkommunen),

Marit I Risvaag, jurist Orkland Kommune,

Sekretariatet v/rådgiver Liv Darell,

Ny samarbeidsavtale sendes regionrådets medlemmer for presentasjon og drøfting til møte 12. juni 2020.

Saken ble behandlet i AU den 5. juni 2020, der følgende vedtak ble fattet:

1.Utkast til Samarbeidsavtale oversendes Regionrådet til drøfting og behandling 2. AU foreslår nytt navn: Interkommunalt politisk råd for Trøndelag vest.

Vedtak:

1. Arbeidsgruppen for ny samarbeidsavtale jobber videre med de innspill som kom fram i møtet.

2. Ny sak legge frem i neste regionrådsmøte.

3. Forslag til nytt navn tas ut.

4. Sekretariatet følger opp svar fra observatørkommunene og Aure

Sak 10/20 KVU Orkdalsregionen. Høringsuttalelse.

Orkdalsregionen har mottatt KVU Orkdalsregionen E39 Vinjeøra – Klett på høring, saken ble sist behandlet i AU, der følgende vedtak ble fattet:

1. Forslag til høringsutkast behandlet og vedtatt etter de endringer som ble gjort i møtet.

2. Saken sendes videre til Regionrådets møte 12. juni til endelig vedtak.

Regionrådet behandlet høringsuttalelsen med de tillegg som var innsendt av Ole L. Haugen.

Vedtak: Vedlagte høringsuttalelse for KVU Orkdalsregionen vedtas.

Sak 11/20 Status helseplattformen v/Bjørn Buan

Bjørn Buan orienterte om justeringer i framdriften på utviklingsprosjektet. Kommunene skal forelegges en invitasjon til å inngå en intensjonsavtale om tilknytning til Helseplattformen. Intensjonsavtalen kommer i tillegg til og forut for inngåelse av bindende Samarbeidsavtale ved utløsing av allerede inngått opsjonsavtale. Intensjonsavtalen må inngås senest 7 måneder i forkant av en eventuell utløsing av opsjonsavtalen, som alle kommunene i Midt-Norge har inngått.

Første mulige driftsstart av Helseplattformen i kommunene i Orkdalsregionen vil være våren (april/mai) 2022. Inngåelse av intensjonsavtale må i så fall inngås i oktober i år. Intensjonsavtalen betyr ingen økonomiske forpliktelser overfor leverandøren, men den innebærer en forpliktelse til å iverksette lokal og tidfestet egeninnsats i konkrete forberedelser. Først ved utløsing av Opsjonsavtale (og inngåelse av Samarbeidsavtale) vil kommunene måtte begynne å betale for løsningen. Det vil være mulig å knytte seg til et senere hovedløp for tilknytning til løsningen.

Det vies nå stor oppmerksomhet til endelig avklaring av priser og kostnader forbundet med å ta Helseplattformen i bruk. Per i dag ser det ut til at investeringskostnaden per innbygger vil komme til å variere med kommunestørrelse og kommunens eksisterende IKT-løsninger. Tidligere har kostnaden vært grovt vurdert til NOK 300 per innbygger, basert på beregninger for Trondheim kommune. Prosjektdeltakere fra Orkdalsregionen har deltatt i utvikling av en kostnadsberegningsmodell som vil bli et sentralt verktøy for den enkelte kommunes beregning av de sannsynlige kostnader ved innføring av løsningen i egen kommune.

Ny e-Helselov vil trolig innebære at realiseringen av «En innbygger – en journal» tvinger seg fram. For Midt-Norge er Helseplattformen det eneste alternativet.

Orkdalsregionen har egen prosjektleder som følger og understøtter de lokale forberedelsene. Det er gevinster ved at denne innsatsen koordineres i aktiviteter og i tid mellom kommunene.

Vedtak: Regionrådet tar saken til orientering.

Sak 12/20 Regnskap 2019, tertialrapport pr. april 2020

Saken er behandlet i AU 050620 der det ble fattet følgende vedtak:

  • • Regnskap for 2019 godkjennes
  • • Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering

Regionrådet ble forelagt regnskap/tertialrapport til behandling.

Vedtak:

1. Regnskapet for 2019 godkjennes

2. Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering

Sak 13/20 Bruk av næringsfond til utsatt næring i regionen pga. koronasituasjonen.

Saken er behandlet i AU med følgende referat og vedtak:

AU vurderer situasjonen slik at muligheter for å kunne bidra til de små og mellomstore bedrifter som nå sliter som følge av korona, innenfor gjeldende regelverk er vanskelig.

Vedtak:

• AU foreslår å tilbakeføre siste innbetaling fra kommunene til regionalt næringsfond.

• Dette for å lokalt kunne bidra til utsatte næringsvirksomheter pga. koronasituasjonen.

• Oversikt over hvor mye dette utgjør legges frem for regionrådsmøtet.

AU ber om at saken drøftes og tas opp til behandling i regionrådsmøtet 120620

Behandling:

- Regionrådet vil bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store utfordringer pga. koronasituasjonen. Mange faller mellom to stoler ift. sentrale støtteordninger. Regionrådet ser at kravet til søknadsordningen og gjeldende regelverk er vanskelig å benytte seg av.

Reiselivsnæringa er spesielt utsatt.

- Trøndelag pelsdyravlslag søker støtte fra næringsfondet:

Trøndelag Pelsdyravlslag søker økonomisk støtte til rådgiving. Pelsdyrbøndene er kommet i en spesielt ille situasjon nå. På tredje året med uvisshet om økonomien fremover er uholdbart. I tillegg kom covid 19, som førte til at pelsauksjonene ble avlyst. Mange får nesten ikke inntekt i år. Alle kommer til å gå med kraftig underskudd i år. Derfor er det stort press fra våre familiebedrifter om hjelp til bedriftsrådgivning nå. Omstillingen blir svært rask nå. Vi etterspør forskj. typer rådgiving. Skatt ved avvikling og eventuelt oppstart ny virksomhet, gårdsråd og byggeteknisk veiledning. Råd i forhold til søknader ang. riving av pelsfarmene og nybygg, ny virksomhet. Næringshagen og Norsk Landbruksrådgiving kan være gode samarbeidspartnere.

Vedtak:

1. Regionrådet vedtar å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring.

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele til kommunene etter det antall kommuner som bidrog til fondet i forrige periode.

3. Trøndelag Pelsdyravlslag tildeles 125 000,- fra næringsfondet etter søknad sendt Regionrådet

Sak 14/20 Eventuelt

  1. a) Henvendelse fra Rindal Kommune angående reiseliv og destinasjonsselskap ble behandlet og foreslås tatt inn som drøfting på neste regionrådsmøte sammen med SNP

Møtet slutt kl. 1520

Neste Regionrådsmøte gjennomføres på Frøya den 8. og 9. oktober 2020.

Referent

Liv Darell

Rådgiver

Orkdalsregionen