Regionrådet er kritisk til bemanningsendringene i politidistriktet

Uttalelse om bemanningsutviklingen i politiet i kommunene i Orkdalsregionen

Regionrådet i Orkdalsregionen er kjent med at det har svært en negativ utvikling i bemanningstallene ved lensmannskontorene som betjener kommunene i regionen. Det skal sies at kommunene per i dag har et godt samarbeid med politi- og lensmannsetaten.

Som svar på en henvendelse til Trøndelag politidistrikt om saken, ble det opplyst at endringene i bemanningstallene har sammenheng med nye arbeidsformer og endrede kompetanseforhold i etaten, samt utviklingen i kriminalitetsstatistikken.

Regionrådet i Orkdalsregionen er klar over at overgang til fere digitale losninger kan ivareta flere publikumsrettede tjenester, og videre at nye kriminalitetsforhold tilsier justering av tjenestetilbudene.

Kommunene i Orkdalsregionen kan imidlertid ikke støtte Politimesteren i Trøndelag politidistrikt sin interne prioritering av ressursbruk, som innebærer en økt bemanning i Trondheims området, samtidig som bemanningstallene for kommunene i Orkdalsregionen stagnerer eller reduseres.

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret over følgende konsekvenser ved den iverksatte og planlagte bemanningsreduksjonen:

• Sentralisering av bemanningen i og rundt Trondheim ferer nødvendigvis til mindre synlighet av uniformert politi i distriktskommunene, og denne en svekkelse av viktige
kriminalitetsforebyggende tiltak.
• Redusert etterforskningskapasitet kan føre til forsinket saksforberedelse som betyr en unødig tilleggsbelastning for ofre for kriminalitet og deres pårørende.
• Redusert bemanning ferer til økt utrykningstid ved ulykker og hendelser, og det kan ta lengre tid å bringe alvorlige hendelser under kontroll og under politiets ledelse. Dette fører til økt
belastning for kommunens nødetater, og av og til farlige situasjoner
• Tilstedeværende politi har vesentlig betydning for den trygghet som kommunenes innbyggere bør ha krav på.

Regionrådet i Orkdalsregionen anmoder Trøndelag politidistrikt om å opprettholde og videreutvikle lensmannskontorene slik at kommunene skal bli trygge å leve i. Det forutsetter et
kompetent og synlig politi med de nødvendige ressurser til a forebygge kriminalitet og håndheve lov og rett.

Med utgangspunkt i de bebudede endringer for lensmannskontorene i vår region, vil vi gjerne samarbeide om a fa til en dialog mellom representanter fra Trøndelag politidistrikt og våre politikere i Orkdalsregionen i løpet av andre halvår i 2019.

 

Orkdal 14. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – BEMANNING I POLITIET