Viktige samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen

Her kan du lese Orkdalsregionens innspill til strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag. Innspillene er nummerert, men ikke prioritert.

1: Tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden (Trøndelagstunellen)

Orkdalsregionen og kommunene Ørland, Agdenes og Orkdal har i lengre tid jobbet med å berede grunnlaget for å bygge tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden, fra Selva i Agdenes via Hasselvika og Fevåg i Rissa, og over til Ørland. Årsaken til at denne fjordkryssingen har blitt aktualisert er at Statnett skal krysse fjorden med en høyspentforbindelse på samme sted som det er mulig å bygge veitunell. Vi har derfor sett på mulighetene for å kombinere veitunell med høyspentkabel. I en tidligfase vurdering gjort av SINTEF Byggforsk (2017) slås det fast at det er mulig å kombinere vei med høyspentforbindelse.

Status pr 18. september 2017, er at Statnett vil utrede den tekniske biten av å kombinere vei og høyspentforbindelse under Trondheimsfjorden. På oppdrag av Orkdalsregionen og kommunene Agdenes, Orkdal og Ørland, har Menon Economics (Menon Economics 53/2017) gjort en mernytte og ringvirkningsanalyse av ferjefri Ytre-Trondheimsfjord. De slår fast at trafikantnytte og mernytte kan overgå kostnadene ved prosjektet. Menon anbefaler at det blir gjort en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse av prosjektet. Fjordkryssingen er en viktig del av ny kystriksvei.

Det er verdt å merke seg at Trøndelagstunellen ikke direkte vil øke trafikken fra Fosen til Trondheim, men heller styrke regionsentra i vest.

2: Orkdalspakken

Det ble i 2017 vedtatt at det skal lages en konspetvalgutredning på Orkdalspakken. Orkdalsregionen ber om at denne utredningen er tro mot det opprinnelige oppdraget som er å se på trafikkløsninger for et større område enn bare sammenkobling av E39, Harangen-Bårdshaug. Det er viktig å understreke at i denne KVU’en må riksveger og fylkesveger behandles likeverdig, og at Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen finner frem til gode samarbeidsløsninger. Det forventes også at det opprettholdes god kontakt mellom Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og de berørte kommunene i planleggings- og byggeprosess.

3: Fullføring av E39 Betna-Stormyra

Orkdalsregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune har oppmerksomhet omkring at denne parsellen blir ferdigstilt.

4: Ferjestrekning Hitra-Aure

En ny ferjestrekning mellom Laksåvika på Hitra og Kjørsvikbugen i Hemne vil bety store innsparinger i kjøretid mellom to næringssterke områder. Denne strekningen vil inngå som en del av en kystriksvei.

5: Kystriksvei Vinjeøra-Rørvik

Orkdalsregionen jobber for en kystriksvei på strekningen Vinjeøra i Hemne til Rørvik i Vikna. Vi mener det er viktig å bygge infrastruktur langs kysten der veksten kommer til å formidabel i årene som kommer. Vi mener dette også må sees i sammenheng med aksen Trondheim-Steinkjer. Vi nærer en bekymring om at denne aksen kommer til å dra av gårde med en vesentlig del av samferdselsinvesteringene i årene som kommer.

6: Hurtigbåttilbudet

Hurtigbåttilbudet er viktig for Orkdalsregionen. Eventuelle nye fjordkryssinger må ikke svekke dagens hurtigbåttilbud.

7: Ny vei mellom Berg i Snillfjord og Lensvik i Agdenes

I forbindelse med etablering av nye Orkland kommune er det tatt initiativ til å bygge vei mellom Berg og Lensvik. Denne veien vil ha stor betydning for den interne kommunikasjonen i nye Orkland kommune. Denne veien er også av vital betydning for den nye kystriksveien. Veien vil bli bygd som landbruksvei av høyeste klasse. Orkdalsregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune støtter dette prosjektet.

8: Fylkeskryssende prosjekt

Orkdalsregionen ber om at Trøndelag fylkeskommune er oppmerksom på problemstillinger rundt fylkeskryssende prosjekt. Spesielt gjelder dette Fv65.